Všeobecné obchodní podmínky

Společnost: BELdental, s.r.o.

IČ: 28570219, DIČ: CZ28570219

se sídlem: Mojmírovců 799/45, 709 00 Ostrava

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C vložka 32485

Tel: +420 596 638 223

e-mail: info(zavináč)pasta-splat.cz

Bankovní účet pro platby z České republiky: 4222805339/0800

vydává tyto Všeobecné obchodní podmínky pro internetový obchod: www.pasta-splat.cz

I. Úvodní ustanovení

Společnost BELdental, s.r.o. (dále jen „prodávající“) je provozovatelem internetového obchodu www.pasta-splat.cz (dále jen „E-shop“). Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Veškeré smluvní vztahy, které vyplývají z obchodů uzavřených skrze E-shop, se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, občanským zákoníkem (dále jen „ObčZ“). V případě, že je smluvní stranou kupní smlouvy spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „VOP“) ustanoveními ObčZ směřujícími k ochraně spotřebitele a zákonem č. 634/1992 Sb., ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOS“). V případě, že je v textu těchto VOP kupující označen jako spotřebitel, má se za to, že dané ujednání je platné jen v případě spotřebitelských smluv.

II. Definice pojmů

Spotřebitelská smlouva – smlouva, kterou se spotřebitelem uzavírá podnikatel.

Podnikatel – osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Spotřebitel – každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná

III. Uzavření kupní smlouvy

Vystavení zboží na E-shopu není nabídkou; jedná se o pouze výzvu k podání nabídek – objednávek. Fotografie zboží na E-shopu jsou pouze ilustrační a skutečná podoba zboží se s nimi nemusí zcela shodovat. Objednávku kupující zasílá prodávajícímu prostřednictvím objednávkového systému nacházejícího se na E-shopu – Košík. Kupní smlouva je uzavřena písemným přijetím objednávky kupujícího prodávajícím. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn, a to před odesláním objednávky, a má možnost se s nimi seznámit.
Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce. Po dohodě smluvních stran je možné kupní smlouvu uzavřít i v cizím jazyce srozumitelném oběma smluvním stranám.
Uzavřenou smlouvu prodávající archivuje v elektronické podobě nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, a to za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná.
Informace o jednotlivých technických krocích, které vedou k uzavření kupní smlouvy, jsou zřejmé z procesu objednávání v E-shopu.
Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit.
Tyto VOP jsou zobrazeny v textové podobě na webových stránkách E-shopu a je tak kupujícímu umožněno, aby se s nimi seznámil, případně je archivoval.
Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá.

IV. Kupní cena

Všechny ceny jsou smluvní. V internetovém obchodě jsou vždy aktuální a platné ceny. V případě zjevné chyby v ceně (chyba v psaní, počtech, technická chyba atp.), kterou se rozumí zejména cena, která je nižší, než obvyklá cena, za kterou je dané zboží v době uzavření smlouvy nabízeno, si prodávající vyhrazuje právo tuto cenu opravit, tzn. jednostranně změnit v tomto ohledu obsah kupní smlouvy. Prodávající je povinen o opravě kupní ceny kupujícího informovat nejpozději do 5 dnů ode dne uzavření smlouvy. V případě, že kupující nebude mít zájem o koupi zboží za opravenou cenu, je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit do … dnů ode dne, kdy mu by oprava ceny oznámena.
Kupní ceny uvedené na E-shopu jsou konečné, tj. včetně DPH, PHE, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, to se netýká případných poplatků za dopravné apod. Náklady na dopravu jsou kupujícímu vyčísleny zvlášť podle typu zvolené přepravy, nebo osobního odběru před dokončením objednávky.
Pokud jsou na E-shopu uvedeny akční ceny, platí tyto do vyprodání zásob nebo po dobu časově určenou.
Kupní cena musí být uhrazena nejpozději do 14 dnů ode dne uzavření smlouvy; to neplatí v případě, že kupující zvolil jako způsob úhrady kupní ceny dobírku. V případě, že v této lhůtě nebude kupní cena připsána na bankovní účet prodávajícího, uzavřená kupní smlouva se od počátku ruší.
Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí majetkem prodávajícího.
Prodávající akceptuje následující formy plateb:

 1. platba v hotovosti při osobním převzetí zboží
 2. platba v hotovosti při převzetí zboží (na dobírku)
 3. platba předem převodem na bankovní účet prodávajícího
 4. platba kartou.

Volba mezi způsoby platby je na kupujícím. V případě platby převodem z České republiky je kupující povinen jako variabilní symbol uvést číslo objednávky.
Při platbě dobírkou je účtován poplatek za dobírku 20,- Kč v případě zaslání v rámci území České republiky. Výše poplatku za dobírku je v těchto VOP uváděna orientačně. Poplatek je kupujícímu vyčíslen zvlášť před dokončením objednávky.

V. Ochrana osobních údajů

K tomu, aby mohl kupující provést nákup zboží v E-shopu, je nutné, aby sdělil tyto osobní údaje:

V případě fyzické osoby:
Jméno a příjmení
Dodací adresa
Email
Telefonní číslo

V případě právnické osoby:
Firma (název společnosti)
sídlo
telefonické, případně faxové spojení

DIČ

Poskytnutí výše uvedených údajů je podmínkou pro platné a účinné uzavření kupní smlouvy. Změna uchovávaných osobních údajů kupujícího je možná po přihlášení kupujícího do jeho klientského účtu nebo na základě e-mailové, telefonické či písemné žádosti kupujícího.
Prodávající se zavazuje, že s osobními údaji kupujících bude zacházet v souladu s právním řádem České republiky. V případě kupujících – fyzických osob se prodávající zavazuje nakládat s osobními údaji zejména v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Prodávající shromažďuje osobní údaje kupujících zejména za účelem splnění kupní smlouvy.
Zasláním objednávky dává kupující souhlas ke shromažďování a zpracování svých osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy, mimo jiné předání osobních údajů příslušnému dopravci, a využití pro marketingové účely prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení, telemarketing, sms) a dále souhlas s poskytnutím jeho emailové adresy třetí osobě za účelem zlepšení obsahu a funkčnosti poskytovaných služeb prodávajícího, zejména za účelem zjištění spokojenosti kupujícího s nákupem v E-shopu. Třetí osobou se pro účely tohoto ustanovení VOP rozumí právnická či fyzická osoba, která prostřednictvím webového rozhraní soustřeďuje nabídky na nákup zboží od více subjektů (např. Heureka.cz, Zboží.cz apod.) Tato třetí osoba je při nakládání s emailovou adresou kupujícího povinna postupovat v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů k čemuž je vůči prodávajícímu smluvně zavázána. Odvolání tohoto souhlasu má kupující možnost učinit písemně kdykoli po jeho udělení, tj. po odeslání objednávky.
Prodávající je správcem a současně zpracovatelem osobních údajů kupujících a získané osobní údaje budou zpracovány bezpečnou formou zamezující jejich zneužití. Kupující má právo na přístup ke svým osobním údajům, vč. práva na jejich opravu a dalších práv vyplývajících ze souvisejících právních předpisů. Práva a povinnosti vztahující se ke zpracování osobních údajů kupujících přechází na právní nástupce prodávajícího.

VI. Platby

Platba v hotovosti
pouze při osobním odběru v prodejně.

Platba na dobírku
zboží je odesláno kurýrní službou GLS a peníze jsou inkasovány dopravcem při předání zboží.
Platba předem na bankovní účet – platbu za zboží je možné zaslat převodem na náš bankovní účet u České spořitelny, a.s., č. účtu: 4222805339/0800. Jako variabilní symbol uvádějte objednávkové číslo (zaslané potvrzovacím e-mailem). Zboží bude expedováno, jakmile bude platba připsána na bankovní účet prodávajícího, případně dle dohody.

Typ zásilky:                              Přepravce:            Platba dobírkou:         Předem na účet/kartou:
Obchodní balík CZ:                DPD, GLS CZ             zrušena                   DPD 149 Kč, GLS 119 Kč
Obchodní balík SK:                DPD, GLS SK             zrušena                   DPD 190 Kč, GLS 179 Kč
Osobní odběr:                                  —                             —                                     —
Zásilkovna CZ:                       Zásilkovna                  zrušena                              89 Kč
Zásilkovna SK:                       Zásilkovna                  zrušena                             109 Kč

Platba kartou online:

Online platby pro nás zajišťuje platební brána ComGate. Poskytovatel služby, společnost ComGate Payments, a.s., je licencovaná Platební instituce působící pod dohledem České národní banky. Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány.

Platba kartou je nejrychlejší způsob placení online. Do rozhraní platební brány ComGate zadáte číslo karty, datum platnosti a CVC kód – tři čísla, která najdete v podpisovém proužku na zadní straně karty. Vše je zabezpečeno standardem 3D Secure, a tak budete nejspíš požádáni o zadání číselného kódu, který obdržíte v SMS zprávě od své banky. Po dokončení platby budete přesměrováni zpět do obchodu. Platba je potvrzena okamžitě, budeme bez odkladu pokračovat v realizaci objednávky.

Kontakt:

ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel:  +420 228 224 267

Platební brána ComGate

Platba do zahraniční (evropské země)
zásilky do zahraničí jsou prováděny pouze na základě předchozí dohody (telefonické, e-mailové) ohledně stanovení výše poštovného (určuje se dle váhy zásilky).

VII. Dodání

Osobní odběr
Osobní odběr je možný v místech nabízených prodávajícím. Místo odběru je možné zvolit v rámci objednávky. Zboží může převzít pouze kupující. Kupující se musí dostatečně identifikovat a prokázat svou totožnost.

Zaslání
Doba dodání je na E-shopu uváděna pouze orientačně a jedná se o předpokládaný termín předání zboží dopravci, případně předpokládaný termín, kdy bude zboží připraveno k osobnímu odběru. Pokud prodávající nebude schopen dodržet předpokládaný termín, je povinen na tuto skutečnost kupujícího vhodnou formou upozornit a to např. telefonicky, elektronickou poštou. V případě, že kupující nebude souhlasit s termínem odlišným od termínu původně předpokládaného, je oprávněn od uzavřené kupní smlouvy odstoupit do 14 dnů ode dne, kdy byl o změně termínu dodání vyrozuměn.
Prodávající není povinen odeslat zboží do doby, než bude uhrazena kupní cena; to neplatí v případě platby dobírkou.
Zásilka je běžně doručována v pracovních dnech v rozmezí 8,00 – 18,00 hod. Kupující je v den doručení zásilky telefonicky avizován ze strany dopravce o přibližném čase doručení. Zboží je dopraveno za první uzamykatelné dveře, pokud nebude dohodnuto jinak (osobní odběr, výnos do patra apod.).
Zásilka se zbožím obsahuje fakturu (daňový doklad).
Kupující je povinen zboží před převzetím od dopravce zkontrolovat, a to zejména ve vztahu k tomu, zda nebylo zboží při přepravě poškozeno. V případě poškození zboží při přepravě nesmí být zboží převzato a kupující je povinen prodávajícího o poškození zboží při přepravě bez zbytečného odkladu informovat. V případě nesplnění této povinnosti nebude brán na pozdější reklamace zřetel.
Zboží může být doručeno do České republiky nebo na Slovensko.

DOPRAVA Česká republika
Pro doručení zboží je zpravidla využíváno přepravních služeb společností GLS, Zásilkovna.

VIII. Výměna a vrácení zboží

Odstoupení od kupní smlouvy a vrácení zboží
Při uzavření kupní smlouvy prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, tj. telefonu, emailu a e-shopu, má kupující spotřebitel právo odstoupit od kupní smlouvy bez uvedení důvodu do 14 dnů od převzetí zboží ve smyslu ust. § 53 odst. 7 občanského zákoníku. V případě, že je kupní smlouva uzavřena prostřednictvím internetového obchodu www.beldental.cz má kupující právo vrátit bez udání důvodů celou zásilku nebo i její část do 14 dnů od obdržení zásilky. Toto odstoupení oznámí písemně na adresu provozovatele anebo e-mailem a zboží zašle zpět na adresu provozovatele běžným balíkem. Nezasílejte dobírkou – zboží nebude přebráno!
Odstoupit od smlouvy bez udání důvodů nelze, pokud bylo zboží již částečně spotřebováno. Nelze také odstoupit od smlouvy u zboží, jehož charakter to vylučuje, zejména z hygienických důvodů.

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany spotřebitele
Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží. Kupující může realizovat toto své právo tím, že projev vůle o odstoupení od smlouvy doručí prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí věci. Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit od smluv podle ust. § 53 odst. 8.občanského zákonku. Doporučujeme při využití práva na odstoupení od smlouvy zboží vrátit v původním a neporušeném obalu. Uplatní-li spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy podle odstavce 7 § 53 o. z., má dodavatel právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Dodavatel je zároveň povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky nejpozději do 30 dnů od odstoupení, a to způsobem, který si spotřebitel při odstoupení od smlouvy zvolí (převod na bankovní účet, složenkou, výplatou hotovosti na provozovně).

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího, právo na změnu ceny

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě, že objednané plnění se stane nemožným.

objednané zboží se již nevyrábí, nebo se nedodává na trh dostupný prodávajícímu, nebo je dlouhodobě nedostupné vinou nikoliv na straně prodávajícího.
prodávající může zrušit objednávku a odstoupit od smlouvy, dojde-li k výrazné změně kupní ceny, za kterou kupující od dodavatelů zboží získává, kdy tato změna nebyla prodávajícímu známa v době potvrzení objednávky.
prodávající může zrušit objednávku a odstoupit od smlouvy v případě, že po potvrzení objednávky zjistí věrohodným způsobem skutečnosti zakládající důvodné obavy o tom, že nabízené zboží nesplňuje zákonné podmínky pro volný prodej na trhu nebo nesplňuje podmínky bezpečnosti, či zboží, které má prodávající k dispozici, začne vykazovat závady a poruchy nezaviněné prodávajícím, kdy prodávající nebude schopen zajistit dodání zboží v minimálně běžné kvalitě.
V těchto případech bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

V případě odmítnutí převzetí zboží zaslaného prostřednictvím přepravce na základě platné objednávky potvrzené prodávajícím z jiných než zákonných důvodů je prodávající oprávněn po kupujícím požadovat náhradu škody, která bude prodávajícímu způsobena.

Podmínky vrácení peněz
Zboží musí být neporušené, zabalené v originálním obalu. Balení nesmí být v žádném případě otevřeno a zboží nést známky použití. Kupující musí odeslat zásilku do 14 dnů ode dne obdržení zásilky. Vrácená zásilka musí obsahovat kompletní dokumentaci (pokud je součástí záruční list, návod k obsluze, dodací list) a kopii útržku z dobírkové nebo balíkové složenky. Zboží zasílejte pouze běžnou balíkovou poštou,dobírka nebude přijata.

Vrácené zboží zašlete na adresu sídla společnosti BELdental, s.r.o.

V zásilce uveďte informace o adrese pro vrácení peněz, popřípadě uveďte číslo bankovního účtu, důvod vrácení a podpis. Po splnění výše uvedených podmínek zašleme sumu složenkou nebo na Váš bankovní účet, nejpozději do 30 dnů od převzetí zboží.

IX. Záruky a reklamace

Ustanovení tohoto článku VOP se použijí výlučně v případě spotřebitelských smluv.
Prodávající upozorňuje, že kupující je povinen užívat zboží pouze k účelu, ke kterému je určeno výrobcem. Neodborná manipulace se zbožím, neodborné zásahy, nebo nedostatečná hygienická péče o zboží může způsobit neuznání reklamace ze strany prodávajícího. Nárok na uplatnění reklamace daného zboží však tímto ustanovením není nijak dotčen.
Práva z vadného plnění nelze uplatnit zcela nebo zčásti zejména v případech: mechanického poškození, neodborné instalace, neodborného zacházení či obsluhy, zanedbání běžné péče, používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry prostředí, pro které jsou určeny, nebo jiným parametrům stanoveným výrobcem, zboží bylo poškozeno živly, nebo výpadkem elektrické sítě, zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
V případě zjištění vady je kupující povinen bez zbytečného odkladu uplatnit práva z vadného plnění (reklamaci). Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
Kupující je povinen předat reklamované zboží kompletní, tj. vč. veškerých součástí, příslušenství a dokumentace. V případě odesílání zboží je kupující povinen zboží zabalit a způsob přepravy zvolit tak, aby nedošlo k dalšímu poškození zboží.
Základním průkazem práv spotřebitele ve smyslu ObčZ je doklad o zakoupení (paragon, faktura). Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění.
O reklamaci bude rozhodnuto ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě.

Mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz/. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/ je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

Práva z vadného plnění

Práva a povinnost smluvních stran se řídí ohledně práv z vadného plnění příslušnými ustanoveními ObčZ, zejména § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 ObčZ.
Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal:
má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Má-li věc vady vyjmenované výše, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

Kupující není oprávněn uplatnit právo z vady:
u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy věci.

Mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz/. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/ je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

X. GDPR – Ochrana osobních údajů

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost BELdental s. r.o., IČO: 28570219, se sídlem Mojmírovců 799/45, 709 00 Ostrava („BELdental“ nebo „Správce“) může zpracovávat v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“), a na ně navazujícími právními předpisy Vaše osobní údaje. Toto prohlášení má za cíl objasnit, jakým způsobem nakládáme s osobními údaji našich klientů.

Jaké osobní údaje zpracováváme a proč?

Osobní údaj definuje GDPR jako jakoukoliv informaci týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze k účelům, které Vám sdělujeme při jejich shromáždění. BELdental zpracovává osobní údaje svých zákazníků především pro následující účely.

Na základě souhlasu zpracovává BELdental osobní údaje především pro následující účely:

 1. Marketingové soutěže a newlettery
  V případě přihlášení do některé z našich soutěží zpracováváme osobní údaje v rozsahu, který je uveden v pravidlech konkrétní soutěže (informace ohledně zpracování osobních údajů) resp. v rámci udělení souhlasu se zpracováním, který nám poskytnete. Nejčastěji se jedná o jméno, příjmení a e-mailovou či kontaktní adresu, příp. telefonní číslo. V závislosti na konkrétní soutěži se tento rozsah může lišit. Tyto osobní údaje zpracováváme v souladu s pravidly konkrétní marketingové soutěže.
 2. Webové stránky www.beldental.cz a www.pasta-splat
  Na našich webových stránkách využíváme pro účely personalizace webových stránek s Vaším souhlasem soubory cookies, a to až do odvolání souhlasu
 3. Nabídka produktů a informování o akcích
  Pokud nám poskytnete souhlas, zpracováváme Vaše osobní údaje také za účelem zasílání nabídky produktů a informování o akcích prostřednictvím e-mailu nebo na Vámi zadanou adresu. Tyto osobní údaje zpracováváme až do odvolání souhlasu.
  Bez souhlasu zákazníků, na základě oprávněného zájmu Správce, zpracovává BELdental osobní údaje především pro následující účely
 4. Kamenné prodejny BELdental
  V prostorách našich prodejen můžeme provozovat kamerové systémy za účelem ochrany majetku a prevence vzniku škod. Při vstupu do monitorovaného prostoru jsou zákazníci o tomto monitorování informováni zákonným způsobem. Kamerové záznamy si ponecháváme zásadně po dobu 14 dní, příp. po delší dobu, je-li tato nezbytná k naplnění účelu zpracování a v souladu s právními předpisy.
 5. Zákaznická linka BELdental
  Hovory zákaznické linky společnosti BELdental nejsou nahrávány.

Bez souhlasu zákazníků, na základě plnění smlouvy či plnění právní povinnosti Správcem, zpracovává BELdental osobní údaje především pro následující účelu:

Stížnosti a reklamace
Vzhledem k tomu, že nám velice záleží na kvalitě našich služeb, zpracováváme Vaše osobní údaje i pro účely vyřízení Vašich stížností a reklamací. Jedná se o Vaše identifikační a kontaktní údaje a příp. další údaje nutné pro vyřízení reklamace, jejichž rozsah se může lišit v závislosti od Vaší stížnosti nebo reklamace. Vaše osobní údaje k tomuto účelu zpracováváme po dobu nezbytnou k vyřízení Vaší stížnosti či reklamace a následně po dobu 4 let.

Komu mohou být údaje poskytnuty?

Osobní údaje našich zákazníků mohou být zpřístupněny následujícím subjektům:

 • V případě některých činností spolupracujeme s externími subjekty („zpracovateli“), kteří pro společnost BELdental Vaše osobní údaje zpracovávají. Zpracovatelé zpracovávají Vaše osobní údaje vždy na základě zvláštní smlouvy. Zpracovatelé společnosti BELdental jsou pečlivě vybíráni s cílem zajistit záruky ochrany zpracovávaných osobních údajů dle platných právních předpisů.
 • Údaje mohou být poskytnuty soudům, orgánům státní správy či orgánům činným v trestním řízení v případě, že takovouto povinnost ukládá zákon nebo je takové poskytnutí nezbytné k plnění povinnosti uložené zákonem.
 • Se souhlasem zákazníka mohou být osobní údaje poskytnuty i dalším subjektům.

Jak zajišťuje BELdental ochranu osobních údajů?

Osobní údaje jsou pod stálou fyzickou, elektronickou i procesní kontrolou. BELdental má zavedeny potřebné kontrolní, technické, organizační a bezpečnostní mechanismy zajišťující ochranu zpracovávaných osobních údajů před ztrátou, zničením nebo jejich zneužitím.

Jaká práva mohou naši zákazníci uplatnit?

Kromě vybraných účelů výše zpracovává BELdental osobní údaje výhradně se souhlasem zákazníků. Je pouze na Vás, zda nám svůj souhlas v navrženém rozsahu poskytnete, či nikoliv.

Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat výslovným sdělením zaslaným na adresu sídla společnosti BELdental nebo e-mailem zaslaným na adresu info@pasta-splat.cz

Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení společnosti BELdental.

Kromě odvolání souhlasu máte dále právo požádat o:

 • Přístup k osobním údajům

Dle čl. 15 GDPR má subjekt údajů právo na přístup k osobním údajům, které zahrnuje právo získat od společnosti BELdental následující informace:

o    potvrzení, zda zpracovává osobní údaje,

o    informace o účelech zpracování,

o    kategorie dotčených osobních údajů,

o    příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,

o    plánované době zpracování,

o   existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování,

o    právo podat stížnost u dozorového úřadu,

o    veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů,

o   skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o vhodných zárukách při předání údajů mimo EU, v případě, že nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob i kopii osobních údajů.

V případě nepřiměřených žádostí, zejména proto, že se opakují, může společnost BELdental za kopii osobních údajů účtovat přiměřený poplatek.

Místa osobního odběru

Vaše objednávky k osobnímu odběru můžete vyzvedávat na adresách:

Prodejna ústní hygieny BELdental
Porubská 1015/17
708 00 Ostrava-Poruba

Otevírací doba:
• Po, St:   7:00 – 17:00, Út, Čt: 7:00 – 15:00
• Pá:        7:00 – 12:00

Prodejna dentální hygieny
zubní poliklinika Jandent
Janouškova 579/4
613 00 Brno-Černá Pole

Otevírací doba:
• Po – Čt: 7:00 – 16:00
• Pá:         7:00 – 13:30